วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นางสาว  อมรทิพย์ นารัตน์ (แนนซี่)
ค.บ.2  การประถมศึกษา หมู่ 2
รหัสนักศึกษา 554188044
วันเกิด 23เดือนพฤศจิกายน 2536
ภูมิลำเนา :จังหวัดอุบลราชธานี
คติประจำใจ :อดีตคือประสบการณ์ อนาคตคือบทพิสูจน์
                


ชื่อ นางสาว อธิการ  พิมพ์วงค์ (หลุ่น)
ค.บ.2 การประถมศึกษา หมู่2
รหัสนักศึกษา 554188051
วันเกิด 13 กุมภาพันธ์ 2537
ภูมิลำเนา :จังหวัดอุบลราชธานี
คติประจำใจ :หากล้มเป็นครั้งที่ร้อยอย่างน้อยเราก็ลุกทุกครั้งที่ล้ม